Translate

Saturday, 24 October 2009

Kecap Kantetan

kecap kantetan nya eta kecap anu diwangun ku dua kecap atawa leuwih anu dikantetkeun sarta ngandung harti mandiri anu beda jeung unsur-unsur pangwangunan.
Rakitan Dalit (Kompositum)
ciri-cirina nya eta :

* 1) unsur-unsurna can awor pisan
* 2) harti eta kecap kantetan masih keneh bisa ditetenan tina unsur-unsur pangwanguna.
* 3) Nulisna dipisahkeun.

Conto :
Goreng patut, kamar mandi, gede hulu, indung bapa, kacang panjang, mata simeuteun, pondok lengkah, jrd.

No comments:

Post a Comment

Babaturan